ပရိုမိုးရွင္း
မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ႀကိဳဆိုျခင္းအပိုဆု ၂၀၀၀၀ က်ပ္

၁။ ကစားသမားအေနနဲ႔ ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္းမွတ္ပံုတင္ျပီးေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္အပိုဆုကိုေတာင္းဆိုရမည္။

၂။ ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္အပိုဆုကိုေငြျဖည့္သြင္းသည့္ေဖာင္တြင္ေတာင္းဆိုရမည္၊ ကစားသူအေနနဲ႔အပိုဆုကိုယူမည္ဆိုလွ်င္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ႀကိဳဆိုျခင္းအပိုဆုအကြက္ေလးတြင္အမွတ္ေလးျခစ္လိုက္ရံုသာျဖစ္သည္။

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ကစားသူအေနနဲ႔အနိမ့္ဆံုးေငြ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

၄။ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ကစားသူအေနနဲ႔ ေငြသြင္းသည့္ပမာဏႏွင့္ဆုေၾကးပမာဏတို႔ထက္ ၁၈ ဆကစားျပီးျဖစ္ရပါမည္။

ဥပမာ -

၁။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ေငြသြင္းသည့္ပမာဏ = ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

၂။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္အပိုဆု = ၂၀,၀၀၀ က်ပ္

၃။ အႀကိမ္ေရလိုအပ္ခ်က္ = (၁၀၀၀၀ + ၂၀၀၀၀) x ၁ = ၃၆၀,၀၀၀ က်ပ္

၄။ သို႔ေသာ္လဲ သင့္အေနနဲ႔မွတ္ပံုတင္ျခင္းအပိုဆု ၂၀,၀၀၀ က်ပ္မယူရင္သင္ျဖည့္သြင္းသည့္ပမာဏရဲ့ တစ္ဆပဲကစားဖို႔လိုပါတယ္။

၅။ ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ဂိမ္းမ်ားတြင္ႏွစ္ဖက္လံုးမွေလာင္းျခင္းမ်ား(သို႔)သေရပြဲမ်ားကိုတန္းအိုဗာတြင္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း(သို႔)ေရတြက္ျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

၆။ ကစားသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Kyat88 တြင္အေကာင့္တစ္ခုသာဖြင့္ခြင့္ျပဳပါသည္။ အကယ္၍ကစားသမားအေနနဲ႔တစ္ေကာင့္ထက္ပိုေသာအေကာင့္မ်ားဖြင့္ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိပါကအဖြဲ႔အစည္းပိုင္အေကာင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါမည္။ ထိုအေကာင့္မ်ားကိုပိတ္သိမ္းရန္ Kyat88 တြင္အခြင့္အေရးရွိျပီးလက္က်န္ေငြမ်ားကိုလဲအျပီးပိုင္သိမ္းဆည္းပါမည္၊ ျပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။

၅၀%(အပို) ပထမဆံုးအႀကိမ္ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္အပိုဆု
၁။ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေငြျဖည့္သြင္းသည့္ မန္ဘာအသစ္အတြက္သာအႀကံဳး၀င္ပါသည္။
၂။ ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္အနိမ့္ဆံုး ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖည့္သြင္းျပီး ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ -
ပထမဆံုးအႀကိမ္ေငြျဖည့္ျခင္း - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
၅၀% ပထမဆံုးအႀကိမ္ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္အပိုဆု = ၁၅,၀၀၀ က်ပ္

အႀကိမ္ေရလိုအပ္ခ်က္ = (၃၀၀၀၀ + ၁၅၀၀၀) x = ၃၁၅,၀၀၀ က်ပ္

၃။ သို႔ေသာ္လဲသင့္အေနနဲ႔ ၅၀% ပထမဆံုးအႀကိမ္ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္အပိုဆုကိုမယူလွ်င္သင္ျဖည့္သြင္းသည့္ပမာဏရဲ့ တစ္ဆပဲကစားဖို႔လိုပါတယ္။
၄။ KYAT88 အေကာင့္ကိုဆက္လက္ထားရွိရန္ သင့္ရဲ့အေကာင့္လက္က်န္ေငြထဲတြင္အနိမ့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ခ်န္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
၅။ KYAT88 အေနနဲ႔ပရိုမိုးရွင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။
ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ၁၀% အပိုဆု
၆။ မည္သည့္အခ်ိန္/မည္သည့္ေန႔ရက္ တြင္ပဲေငြျဖည့္ျဖည့္ဤအပိုဆုေၾကးရပါသည္။
၇။ အနိမ့္ဆံုး ၁၀၀၀၀ က်ပ္မွမိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပမာဏအထိေငြျဖည့္သြင္းျပီး ၁၀% အပိုဆုရယူႏိုင္ပါသည္။ကစားသူမွေငြျဖည့္သြင္းမႈေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္အပိုဆုကိုကစားသူ၏ KYAT88 အေကာင့္ထဲသို႔ထည့္ေပးပါမည္။
ဥပမာ -
ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
၁၀% အပိုဆု = ၁၀၀၀ က်ပ္
အႀကိမ္ေရလိုအပ္ခ်က္ = (၁၀၀၀၀ + ၁၀၀၀) x ၃ = ၃၃,၀၀၀ က်ပ္
၈။ သို႔ေသာ္လဲသင့္အေနနဲ႔ ၁၀% အပိုဆုကိုမယူလွ်င္သင္ျဖည့္သြင္းသည့္ပမာဏရဲ့ တစ္ဆပဲကစားဖို႔လိုပါတယ္။
၉။ KYAT88 အေကာင့္ကိုဆက္လက္ထားရွိရန္ သင့္ရဲ့အေကာင့္လက္က်န္ေငြထဲတြင္အနိမ့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ခ်န္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
၁၀။ KYAT88 အေနနဲ႔ပရိုမိုးရွင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။
ဆုမ်ားရရွိရန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုညႊန္ျပေပးပါ။
၁။ ညႊန္ျပသူအျဖစ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုေစရန္သင္ကိုယ္တိုင္ KYAT88 တြင္မန္ဘာအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ျပီးအနိမ့္ဆံုး ၁ ႀကိမ္ေငြျဖည့္သြင္းရပါမည္။
၂။ အပိုဆုမ်ား -
- သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ညႊန္ျပတိုင္းအပိုဆု ၃၀၀၀ က်ပ္ရယူပါ။
- သူငယ္ခ်င္း ၈ ေယာက္ျပည့္တိုင္း(သို႔)ထက္ပိုတိုင္း အပိုဆု ၃၀၀၀၀ က်ပ္ရယူပါ။
- သူငယ္ခ်င္း ၁၈ ေယာက္ထက္ပိုရင္အျခားေနာက္ထပ္ဆုေၾကး ၁၀% ရယူပါ။
၃။ KYAT88 အေကာင့္ကိုဆက္လက္ထားရွိရန္ သင့္ရဲ့အေကာင့္လက္က်န္ေငြထဲတြင္အနိမ့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ခ်န္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
၄။ KYAT88 အေနနဲ႔ပရိုမိုးရွင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။
"ေမြးေန႔အပိုဆုေၾကး" ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိရရွိႏိုင္ပါသည္။
၁။ ဤ "ေမြးေန႔အပိုဆုေၾကး" ပရိုမိုးရွင္းဟာအမွန္တစ္ကယ္ကစားေနေသာ KYAT88 မန္ဘာအားလံုးအတြက္အႀကံဳး၀င္ပါသည္။
၂။ အပိုဆုကိုအလိုအေလ်ာက္သင့္အေကာင့္ထဲသို႔ထည့္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ပမာဏအေနနဲ႔ကစားသူဟာ KYAT88 
၃။ KYAT88 တြင္ကစားသူတစ္ေယာက္လွ်င္အေကာင့္တစ္ခုသာဖြင့္ခြင့္ျပဳပါသည္၊ 
၄။ KYAT88 အေကာင့္ကိုဆက္လက္ထားရွိရန္ သင့္ရဲ့အေကာင့္လက္က်န္ေငြထဲတြင္အနိမ့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ခ်န္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
၅။ KYAT88 အေနနဲ႔ပရိုမိုးရွင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။
အေကာင့္သို႔၀င္ေရာက္ျခင္းအပိုဆုေၾကး
၁။ ဤ "အေကာင့္သို႔၀င္ေရာက္ျခင္းအပိုဆုေၾကး" ပရိုမိုးရွင္းဟာ KYAT88 မန္ဘာအားလံုးအတြက္သာအႀကံဳး၀င္ပါသည္။
၂။ သင့္ရဲ့အေကာင့္သို႔၀င္ေရာက္ေသာအခါတြင္သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲသို႔ ေငြ(ပမာဏတစ္ခုခု)ျဖည့္သြင္းရန္လိုပါသည္။
၃။ အပိုဆုေၾကး ၂၀၀၀ က်ပ္ရရွိရန္အတြက္တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္သင့္ရဲ့အေကာင့္သို႔၀င္ရပါမည္။
၄။ အပိုဆုေၾကး ၂၀၀၀၀ က်ပ္ရရွိရန္အတြက္ ၃၀ ရက္သင့္ရဲ့အေကာင့္သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။
၅။ အပိုဆုေၾကးမ်ားကိုသင့္ရဲ့အေကာင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲသို႔အလိုအေလ်ာက္ထည့္ေပးပါမည္။
၆။ KYAT88 အေနနဲ႔ပရိုမိုးရွင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top