သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာေလာင္းကစား

KYAT88.com တာဝန္ယူမႈရွိေသာေလာင္းကစား

KYAT88.com သည္ အေပါင္းအသင္းမ်ား တာဝန္ရွိျခင္းနဲ႔ သံုးစဲြသူမ်ားကို ဂရုျပဳၾကည့္ရႈျခင္း မူဝါဒအတိုင္း ေလာင္းျခင္း တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေၾကညာရန္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားျခင္းပိုင္း ျပႆနာႏွင့္ ႏီွးႏြယ္မႈေသာ ေငြေၾကး အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္း အျပည့္အဝ သိရွိခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆိုက္တ္တြင္ သင္ရဲ႕ေလာင္းျခင္း အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သင္ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ ေသခ်ာရန္ ဒါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။
အကူအညီမ်ား သင္လိုအပ္ပါက, ေက်းဇူးျပဳျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၄/၇ အြန္လိုင္း သံုးစဲြသူ အကူအညီဆီ ဆက္သြယ္ပါ။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေလာင္းကစားျခင္းကို အပ်င္းေျပေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာအရာအျဖစ္ မွတ္ယူသင့္သည္။ ဝင္ေငြ ျဖစ္ေစသည့္ အဓိပါၸယ္မဟုတ္ပါ။ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ေလာင္းကစားျခင္းကို အားသစ္ရႊင္လန္းေစျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ျပီး သူတို႔တတ္ႏိုင္ေသာ စြန္႔စားမႈေလာက္သာ အသံုးခ်ႏိုင္သည္, တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအတြက္ ဒါဟာ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သင့္၏ ေလာင္းကစားမႈအျပဳအမႈ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အစဥ္အျမဲစဥ္းစားရန္ သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိေပးလိုက္ပါသည္။
* ေလာင္းကစားျခင္းကို ေငြရျခင္းရဲ႕စစ္မွန္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ အားလပ္ခ်ိန္အတြက္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္းထဲမွာ ျဖစ္ရပါမည္။
* ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ေနာက္လိုက္ရန္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း - အျခားေန႔မ်ား ရွိပါေသးသည္။
* ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို သင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္အခါမွသာ ေလာင္းပါ။
* အခ်ိန္ကို ဆက္လက္ေျခရာခံျပီး သင္သံုးစဲြမည့္ ေငြပမာဏကို စစ္ေဆးပါ။
သင့္ရဲ႕ေလာင္းကစားျခင္းနဲ႔ သင့္တြင္ ရွိႏိုင္ေသာ ေသာကမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင္ေျပာဖို႔ လိုပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၄/၇ အြန္လိုင္း သံုးစဲြသူ အကူအညီဆီ ဆက္သြယ္ပါ။

သင့္မွာ ျပႆနာတစ္ခုရွိသလား

ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး သင့္ဘဝ သို႔မဟုတ္ တစ္ျခားသူအေပၚတြင္ ပ်က္စီးေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု သင္ပူပန္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားက သင့္ကို ကူညီကာ အေျဖထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
• ေလာင္းကစားျခင္းအတြက္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါသလား?
• ေလာင္းကစားျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ပ်င္းရိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဝတြင္ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သင္ခံစားမိပါသလား?
• သင့္ေငြေၾကးအားလံုးကို သင္ေလာင္းပါက စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ား သင္ခံစားမိမွာလား? ထြက္ေပါက္အေနျဖင့္သာ အျခားေလာင္းသစားအပိုင္း ျဖစ္မွာလား?
• သင့္၏ အစားစရိတ္ သို႔မဟုတ္ လိုင္းကားစရိတ္အပါအဝင္, သင့္ေငြေၾကးအားလံုးကို ေလာင္းျခင္း သင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသလား?
• ေလာင္းကစားျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ပမာဏကို သင္လြတ္လပ္စြာ ဝန္ခံႏိုင္ပါသလား?
• ေလာင္းကစားအလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္းအတြက္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္းမ်ား သင္ခံခဲ့ဖူးပါသလား?
• ေလာင္းကစားေငြေၾကးလိုအပ္လာပါက အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးျခင္း, လိမ္ျခင္း, ေရာင္းျခင္းမ်ား သင္လုပ္မွာလား?
• ေလာင္းကစားျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးဖယ္ထားျခင္း သင္ထားပါသလား? ကဲြျပားေသာနည္းလမ္းတြင္ သင္သံုးစဲြမွာလား?
• အရည္အေသြးအခ်ိန္ရွိရန္ သင့္မိသားစု, မိတ္ေဆြမ်ားဆီသို႔ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလာင္းကစားျခင္းကို သင္တင္ျပမည္လား?
• တစ္စံုတစ္ခုကို သင့္ဖို႔ သင္ျဖစ္လာသည့္အခါ သင့္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ကုစားရန္ တိုက္တြန္းမႈတစ္ခုဟု သင္ခံစားမိပါသလား?
• ေနာက္ထပ္ ေလာင္းကစားလုပ္ရန္ ဆႏၵမ်ားနဲ႔ ျငင္းခံုျခင္းမ်ား, စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းမ်ား, စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္တံုျပန္ပါသလား?
• ေလာင္းကစားသည္ သင့္ကို စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသေအာင္ တြန္းပို႔ပါသလား?
အထက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျဖမ်ား သင္ရပါလိမ့္မည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္းကစားျပႆနာမ်ား သင့္မွာရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဲ့ဒီလိုဆိုပါက အကူအညီႏွင့္ အၾကံဥာဏ္အတြက္ အထူး ဆက္သြယ္ရန္ သင္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အမည္မသိေလာင္းကစားသမားမ်ားသည္ သူတို႔ရဲ႕ေလာင္းကစားျပႆနာႏွင့္ ပက္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အျခား ဆႏၵမထိန္းႏိုင္ေသာ ေလာင္းကစားသမားမ်ား အလားတူ လုပ္ဖို႔ ကူညီရန္ အတူတူ လက္တဲြခဲ့ၾကေသာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာက်ၤားမ်ားအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ႕ဝင္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္မသိေလာင္းကစားသမားမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ ဆိုက္တ္သည္ www.gamblersanonymous.org.uk မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ေလာင္းကစားျခင္းျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးယုတ္ေစေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အကူအညီႏွင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈ ကို ေလာင္းကစားေရာဂါကုထံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ေလာင္းကစားလုပ္ျခင္း

ေလာင္းကစားလုပ္သည့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မည္သူမဆို တရားမဝင္ေပ။
KYAT88.com သည္ သံုးစဲြသူမ်ားဆီမွ အသက္အရြယ္ သက္ေသျပရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ခၽြင္းခ်က္ထားျပီး မည္သည့္အေကာင့္ကိုမဆို ေဖာ္ျပသည္အထိ စစ္ေဆးမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးစဲြသူမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ အသက္စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သံုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္သည္ဟု ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ မတတ္သာႏိုင္ပါက Kyat88.com သည္ အသက္အရြယ္ သက္ေသျပရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ခၽြင္းခ်က္ထားမည္။
ေက်းဇူးျပဳျပီး မွတ္သားပါ : ဆိုဒ္တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မည္သူမဆို သံုးစဲြေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက အႏိုင္ရခဲ့သည္မ်ားကို ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ရွိမည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို အစီရင္ခံႏိုင္သည္။

ကုန္စင္ေအာင္စစ္ေဆးျခင္း စနစ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါရမီအားလံုးသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာသူမ်ားအတြက္သာ ပံုစံထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ICRA(အင္တာနက္ အျငင္းပြားမႈ သတ္မွတ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕) သည္ အင္တာနက္ေပၚရွိ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းကို ရည္ရြယ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆိုဒ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလာင္းရန္ တရားဝင္အသက္ေအာက္ မိသားစုဝင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို သင္ေဝမ်ွပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး နက္နန္နီႏွင့္ ဆိုက္ဘာပက္ထရိုကဲ့သို႔ မိဘႏွင့္ဆိုင္ေသာ စစ္ေဆးျခင္း ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ပါ။